Kontaktní údaje

Contact information

Sídlo společnosti

Národní 339
110 00 Praha 1

Hotline: 777 1 777 00
E-mail: info@morgan-trevor.com
IČ: 27605914; DIČ: CZ27605914

News

2017-05-25 02:57:10:
Délka stavebního řízení ve vztahu k vlastníkovi sousední nemovitosti

Nejvyšší soud České republiky ve svém nedávném rozhodnutí (spisové značky 30 Cdo 5103/2015 ze dne 28. února 2017) uvedl, že stavební úřad před vydáním stavebního povolení musí posoudit případné námitky souseda, přičemž rozhoduje o tom, zda námitky jsou či nejsou důvodné, tedy zda povolovaná stavba povede či nepovede k imisím ve smyslu § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanský zákoník. Nejvyšší soud dále uvedl, že v takovém případě jde o právo soukromoprávní povahy, které má svůj základ ve vnitrostátním právu, přičemž stavebním úřadem je rozhodováno o rozsahu tohoto práva. V případě vlastníka sousední nemovité věci tak na stavební řízení dopadá čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a jeho délku je nezbytné posuzovat jako celek ve smyslu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. — Zdroj: achourpartners.com

2017-05-25 02:53:43:
Zákonné předkupní právo mezi spoluvlastníky dle NOZ

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozsudku spisové značky 30 Cdo 789/2016, ze dne 21. září 2016 vyjádřil k otázce zákonného předkupního práva mezi spoluvlastníky. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("OZ") totiž předkupní právo mezi spoluvlastníky na rozdíl od předchozí úpravy nezakotvuje. V rámci přechodných ustanovení (§ 3062) občanský zákoník stanoví, že zákonné předkupní právo spoluvlastníků zanikne do jednoho roku od nabytí účinnosti občanského zákoníku. Nejvyšší soud České republiky k tomu však uvedl, že marným uplynutím této jednoroční doby sice dojde k prekluzi zákonného předkupního práva spoluvlastníků, avšak je třeba důsledně odlišovat, zda v rámci plynutí této jednoroční doby byl z tvrzeného porušení předkupního práva uplatněn příslušný nárok, a pokud ano, pak který a jakým způsobem. V této souvislosti Nejvyšší soud České republiky uzavřel, že „pokud v průběhu plynutí jednoroční doby došlo k porušení zákonného předkupního práva spoluvlastníka a dotčený spoluvlastník uplatnil u soudu po právu příslušný nárok jemu plynoucí z dosavadní hmotněprávní úpravy, je nezbytné, aby soud o tomto nároku rozhodoval podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění. To neplatí, jestliže se dotčený spoluvlastník po 1. lednu 2015 domáhá určení spoluvlastnického práva k nemovitosti původního spoluvlastníka, neboť vzhledem k zániku zákonného předkupního spoluvlastnického práva k 1. lednu 2015 nemá již na podání takové žaloby naléhavý právní zájem.“ — Zdroj: achourpartners.com

2016-10-16 20:10:47:
Daň z nabytí nemovitých věcí

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016. Nejvýznamnější změnou, kterou novela přináší je sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem daně z nabytí je pro nemovité věci, u nichž dojde k převodu vlastnických práv po 1.11.2016, vždy nabyvatel. — zdroj: www.financnisprava.cz

Morgan Trevor, s.r.o.

Sídlo: Národní 339, 110 00 Praha

IČ: 27605914
DIČ: CZ27605914

Telefon: 777 1 777 00
e-mail: info@morgan-trevor.com

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud Praha, oddíl C, vložka 118407 základní kapitál: 200.000,- Kč

Bookmark and Share