Nic není černobílé, ani my, ale máme rádi jednoduché věci. Vítejte na Morgan Trevor Black and White stránkách.

Nabízíme kompletní paket služeb v oblasti identifikace, valuace, nákupu, pronájmu, prodeje a správy nemovitostí. Spolupracujeme s předními bankovními domy, investory i daňovými poradci. Naše služby začínají tam, kde klient zpravidla u konkurence končí. Soustředíme se v podstatě výhradně na oblast centrální Prahy (1 - 7). Své klienty zastupujeme exkluzivně již od roku 2006, nesnažíme se dělat vše a pro všechny. Smluvní vztahy nastavujeme jednoduše, hezky černé na bílém. Jsme našim klientům blíž, k dispozici doslova 24 hodin denně, víme, jak složitý pražský realitní trh je. Mluvíme plynně anglicky, německy a rusky.

Víme, že nic neroste do nebe, nemíříme na Měsíc, stojíme pevně na Zemi, narozdíl od 90% konkurence na pražském realitním trhu. Nejsme dynamická společnost, máme rigidní systém plný standardů, ale dobře víme, co děláme. Proto jsme od roku 2011, po letech zkušeností, začali poskytovat veškeré naše služby výhradně vlastními Partnery firmy Morgan Trevor, kteří si plně uvědomují pomíjivost instantního zisku, a nikoli řadovými makléři, kteří tohoto přístupu nejsou z podstaty věci dlouhodobě zcela schopni. Pokud hledáte bezprecedentní kvalitu pro svou nemovitost, našli jste ji. Vítejte v Morgan Trevor.

Morgan Trevor Provides Extensive Local Knowledge of Old Town Prague

Established in 2006, Morgan Trevor, Prague’s leading independent Real Estate agent, always aims to keep the process of selling or purchasing property for sale simple and transparent. We all know how daunting and complicated every process can be and may get, the market proves it every day. The customer service has been at the core in Morgan Trevor. Our long-term profound experience in the area means we know the local market and property values inside out, better than any of the competitors in Prague. Within our primary area of central Prague (1 – 7, and esp. 5 and 6) we have bought, let, sold - or at least seen - quality property on nearly every major street. We also let, sell and buy quality residential projects / property in London, Bratislava and Vienna.

As an established agent, we have also developed a great track record in the sale of Light Industrial Property - manufactures, workshops, storages and even a logistic centre. Also, with established relationship with Private Equity investors from Uptown and Embankment Capital, we are able to make investments and development transfers easy, quick and transparent. We are all fluent in English, do give us a call, now!

News

2017-05-25 02:57:10:
Délka stavebního řízení ve vztahu k vlastníkovi sousední nemovitosti

Nejvyšší soud České republiky ve svém nedávném rozhodnutí (spisové značky 30 Cdo 5103/2015 ze dne 28. února 2017) uvedl, že stavební úřad před vydáním stavebního povolení musí posoudit případné námitky souseda, přičemž rozhoduje o tom, zda námitky jsou či nejsou důvodné, tedy zda povolovaná stavba povede či nepovede k imisím ve smyslu § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanský zákoník. Nejvyšší soud dále uvedl, že v takovém případě jde o právo soukromoprávní povahy, které má svůj základ ve vnitrostátním právu, přičemž stavebním úřadem je rozhodováno o rozsahu tohoto práva. V případě vlastníka sousední nemovité věci tak na stavební řízení dopadá čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a jeho délku je nezbytné posuzovat jako celek ve smyslu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. — Zdroj: achourpartners.com

2017-05-25 02:53:43:
Zákonné předkupní právo mezi spoluvlastníky dle NOZ

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozsudku spisové značky 30 Cdo 789/2016, ze dne 21. září 2016 vyjádřil k otázce zákonného předkupního práva mezi spoluvlastníky. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("OZ") totiž předkupní právo mezi spoluvlastníky na rozdíl od předchozí úpravy nezakotvuje. V rámci přechodných ustanovení (§ 3062) občanský zákoník stanoví, že zákonné předkupní právo spoluvlastníků zanikne do jednoho roku od nabytí účinnosti občanského zákoníku. Nejvyšší soud České republiky k tomu však uvedl, že marným uplynutím této jednoroční doby sice dojde k prekluzi zákonného předkupního práva spoluvlastníků, avšak je třeba důsledně odlišovat, zda v rámci plynutí této jednoroční doby byl z tvrzeného porušení předkupního práva uplatněn příslušný nárok, a pokud ano, pak který a jakým způsobem. V této souvislosti Nejvyšší soud České republiky uzavřel, že „pokud v průběhu plynutí jednoroční doby došlo k porušení zákonného předkupního práva spoluvlastníka a dotčený spoluvlastník uplatnil u soudu po právu příslušný nárok jemu plynoucí z dosavadní hmotněprávní úpravy, je nezbytné, aby soud o tomto nároku rozhodoval podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění. To neplatí, jestliže se dotčený spoluvlastník po 1. lednu 2015 domáhá určení spoluvlastnického práva k nemovitosti původního spoluvlastníka, neboť vzhledem k zániku zákonného předkupního spoluvlastnického práva k 1. lednu 2015 nemá již na podání takové žaloby naléhavý právní zájem.“ — Zdroj: achourpartners.com

2016-10-16 20:10:47:
Daň z nabytí nemovitých věcí

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016. Nejvýznamnější změnou, kterou novela přináší je sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem daně z nabytí je pro nemovité věci, u nichž dojde k převodu vlastnických práv po 1.11.2016, vždy nabyvatel. — zdroj: www.financnisprava.cz

Morgan Trevor, s.r.o.

Sídlo: Národní 339, 110 00 Praha

IČ: 27605914
DIČ: CZ27605914

Telefon: 777 1 777 00
e-mail: info@morgan-trevor.com

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud Praha, oddíl C, vložka 118407 základní kapitál: 200.000,- Kč

Bookmark and Share